Knut W. Hansson

Rolfsbuktalléen 5 - 1364 Fornebu
Tlf 92234588
e-post: knut@hansson.priv.no

Hent dette som pdf-fil

Jeg er alderspensjonert førstelektor IT fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (tidl. Høgskolen i Buskerud).

Jeg er født i 1944 og har siden 1979 konsentrert seg om undervisning - mest på høyskolenivå, men også fem år i videregående skole. Videre har jeg undervist og ledet en rekke eksterne kurs. Primært har jeg undervist i informasjonsteknologi - programmering, databaser, systemarbeid og prosjektarbeid. Publikasjonene bærer preg av det. I tillegg har jeg også undervist matematikk og statistikk. Jeg har pedagogikk i fagkretsen og har undervisningskompetanse for videregående skole i informasjonsteknologi (edb), matematikk/statistikk og bedriftsøkonomi. I de nevnte fagene har jeg altså praktisk-pedagogisk utdanning.

Yrkeserfaring

1967-78  Ansatt i Assuransemæglerforretningen DUO A/S. Megler, "kontorsjef-funksjon" og nestleder inkl. personalledelse, styresekretær og senere styremedlem.
1979-85  Underviste ved SLHK, mest innen edb-fag. Deltaker i flere faglige og pedagogiske utvalg under KUD (nå KUF) og RVO.
1985-95  Amanuensis i systemering og applikasjonsorienterte fag ved NKI Datahøgskolen (nå ”Den Polytekniske Høgskolen – DPH”). Ansvarlig for Systemeringsfagene og, i noen år, også Databasefaget, i det toårige Grunnstudiet og i Diplomstudiet. Ansvarlig og/eller sentral deltaker i utvikling av fagplaner for enkeltfag og for det ettårige Diplomstudiet på høgskolen. Fungerte som kst. rektor i to, korte perioder.
1994  Hospitant ved Norsk Regnesentral i seks måneder med permisjon fra NKI. Der bisto jeg med forskning for Norges forskningsråd. Arbeidet munnet ut i rapporten ”Strategi for IT i norsk reiseliv”.
1995-99  IT-sjef, hovedlærer IT og lektor ved Otto Treiders Handelsskole. Ansvarlig for IT-strategi, faglig utvikling, veiledning av kolleger og leder for administrativ bruk av IT. Underviste edb-fag på videre­gående skole og profesjonsstudier. Utviklet nytt årsstudium for edb nettverksfag. Var med i eksamenskommisjonen for IT i Oslo.
1999-2001 Høgskolelektor IT ved Høgskolen i Buskerud (avdelingen i Hønefoss).
2001-2014 Førstelektor IT ved Høgskolen i Buskerud (Institutt for IT, Hønefoss).
2015- Alderspensjonert (70 år) fra 1.1.2015

Jeg har avholdt en rekke, kortere IT-kurs (inntil en uke), for IT-profesjonelle, avanserte brukere og nybegynnere, både voksne og unge. Jeg var e-læringsinstruktør (Blackboard) for kollegene ved høyskolen i Buskerud da systemet ble innført der.

Jeg har i noen år sensurert ved Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk, både vanlige kurs og hovedfagsoppgaver.

Utdannelse

1963  Eksamen Artium, reallinjen.
1964  Ett-årig fagkurs for studenter, Oslo Handelsgymnasium.
1967  Bedriftsøkonomisk kandidateksamen, Bedriftsøkonomisk Institutt.
1984  Lektor, Statens Lærerhøgskole i Handels- og Kontorfag (SLHK), med fagene pedagogikk, bedriftsøkonomi, matematikk/statistikk og edb. Hovedfag i "Informasjons­systemer, organisasjon og arbeidsmiljø" med valgblokk "Maskinkunnskap og databaser". Hovedfagsoppgave relatert til pedagogisk programvare. Undervisnings­kompetanse for videregående skole i matematikk/statistikk, bedrifts­økonomi og edb.
1994  Tatt enkeltfagene ”Systemarbeid — teori og modeller” (IN364 uten prosjekt), og ”Programspesifikasjon og -verifikasjon” (IN217) ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo. Jeg er derved kvalifisert til doktor scient studier ved instituttet.

Jeg har deltatt på mange kurs, seminarer og konferanser innen IT de siste 15 årene.

 

Publikasjoner

jan-1995 NR889 - Strategi for IT i norsk reiseliv - med Kari Aanonsen for Norges Forskningsråd

Research report;
Peer reviewed

nov-2008 LMS: Blackboard vs. Moodle : en sammenlikning med hovedvekt på funksjonalitet for Høgskolen i Buskerud Research report;
Peer reviewed
mai-2011 Distribusjon/publisering av fri programvare : noen erfaringer med et slikt prosjekt Research report;
Peer reviewed
feb-2012 Persistens av objekter : forskjellige måter å lagre objekter på : med eksempler i C# Research report;
Peer reviewed
nov-2012 Hendelsesorientert programmering med Visual Basic : kompendium Working paper;
Peer reviewed
nov-2012 Praktisk database-administrasjon med persistens av objektorienterte systemer : kompendium Working paper;
Peer reviewed
nov-2012 Hendelsesorientert programmering med Visual Basic : oppgavesamling Working paper;
Peer reviewed
mai-2013 Objektorientert analyse og design med UML Working paper;
Peer reviewed
sep-2013 Statistikk og SPSS for enkle undersøkelser Working paper;
Peer reviewed
jun-2014 Grunnleggende begreper med relevans for informasjonsteknologi Working paper;
Peer reviewed
nov-2014 Objektorientert programmering av datastukturer og grensesnitt (Java) Working paper;
Peer reviewed

Som førstelektor har jeg konsentrert meg mest mulig om undervisning til fortrengsel av forskning. Mine publikasjoner er føgelig i stor grad lærebøker for kurs ved høyskolen som jeg har undervist. Bøkene er nå i bruk av kolleger.

Erfaring fra frivillige organisasjoner

Styremedlem, klubbleder for YS og hovedtillitsvalgt ved NKI. Kurs for tillitsvalgte.

Plasstillitsvalgt for Forskerforbundet.

Leder i Norges Speiderforbund i 20 år. Har tatt mange lederkurs, inkludert forbundets høyeste kurs (”Gillwell-kurset”). Har hatt mange tillitsverv og jevnlig selv holdt lederkurs for organisasjonen. Har mottatt forbundets æresbevisning ”Æres-kniven”.

Kasserer og styremedlem i Norsk Veteranskibsklub og aktiv i vedlikeholdet av den hundre år gamle slepebåten DS "Styrbjørn".