Knut W. Hansson

Rolfsbuktalléen 5 - 1364 Fornebu
Tlf 92234588
e-post: knut@hansson.priv.no

Hent dette som pdf-fil

Jeg er alderspensjonert førstelektor IT fra Universitetet i Sørøst-Norge (tidl. Høgskolen i Buskerud).

Jeg er født i 1944 og har siden 1979 konsentrert seg om undervisning - mest på høyskolenivå, men også fem år i videregående skole. Videre har jeg undervist og ledet en rekke eksterne kurs. Primært har jeg undervist i informasjonsteknologi - programmering, databaser, systemarbeid og prosjektarbeid. Publikasjonene bærer preg av det. I tillegg har jeg også undervist matematikk og statistikk. Jeg har pedagogikk i fagkretsen og har undervisningskompetanse for videregående skole i informasjonsteknologi (edb), matematikk/statistikk og bedriftsøkonomi. I de nevnte fagene har jeg altså praktisk-pedagogisk utdanning.

Yrkeserfaring

1967-78  Ansatt i Assuransemæglerforretningen DUO A/S. Megler, "kontorsjef-funksjon" og nestleder inkl. personalledelse, styresekretær og senere styremedlem.
1979-85  Underviste ved SLHK, mest innen edb-fag. Deltaker i flere faglige og pedagogiske utvalg under KUD (nå KUF) og RVO.
1985-95  Amanuensis i systemering og applikasjonsorienterte fag ved NKI Datahøgskolen (nå ”Den Polytekniske Høgskolen – DPH”). Ansvarlig for Systemeringsfagene og, i noen år, også Databasefaget, i det toårige Grunnstudiet og i Diplomstudiet. Ansvarlig og/eller sentral deltaker i utvikling av fagplaner for enkeltfag og for det ettårige Diplomstudiet på høgskolen. Fungerte som kst. rektor i to, korte perioder.
1994  Hospitant ved Norsk Regnesentral i seks måneder med permisjon fra NKI. Der bisto jeg med forskning for Norges forskningsråd. Arbeidet munnet ut i rapporten ”Strategi for IT i norsk reiseliv”.
1995-99  IT-sjef, hovedlærer IT og lektor ved Otto Treiders Handelsskole. Ansvarlig for IT-strategi, faglig utvikling, veiledning av kolleger og leder for administrativ bruk av IT. Underviste edb-fag på videre­gående skole og profesjonsstudier. Utviklet nytt årsstudium for edb nettverksfag. Var med i eksamenskommisjonen for IT i Oslo.
1999-2001 Høgskolelektor IT ved Høgskolen i Buskerud (avdelingen i Hønefoss).
2001-2014 Førstelektor IT ved Høgskolen i Buskerud (Institutt for IT, Hønefoss).
2015- Alderspensjonert (70 år) fra 1.1.2015

Jeg har avholdt en rekke, kortere IT-kurs (inntil en uke), for IT-profesjonelle, avanserte brukere og nybegynnere, både voksne og unge. Jeg var e-læringsinstruktør (Blackboard) for kollegene ved høyskolen i Buskerud da systemet ble innført der.

Jeg har i noen år sensurert ved Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk, både vanlige kurs og hovedfagsoppgaver.

Utdannelse

1963  Eksamen Artium, reallinjen.
1964  Ett-årig fagkurs for studenter, Oslo Handelsgymnasium.
1967  Bedriftsøkonomisk kandidateksamen, Bedriftsøkonomisk Institutt.
1984  Lektor, Statens Lærerhøgskole i Handels- og Kontorfag (SLHK), med fagene pedagogikk, bedriftsøkonomi, matematikk/statistikk og edb. Hovedfag i "Informasjons­systemer, organisasjon og arbeidsmiljø" med valgblokk "Maskinkunnskap og databaser". Hovedfagsoppgave relatert til pedagogisk programvare. Undervisnings­kompetanse for videregående skole i matematikk/statistikk, bedrifts­økonomi og edb.
1994  Tatt enkeltfagene ”Systemarbeid — teori og modeller” (IN364 uten prosjekt), og ”Programspesifikasjon og -verifikasjon” (IN217) ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo. Jeg er derved kvalifisert til doktor scient studier ved instituttet.

Jeg har deltatt på mange kurs, seminarer og konferanser innen IT de siste 15 årene før jeg gikk av med pensjon.

Publikasjoner

jan-1995 NR889 - Strategi for IT i norsk reiseliv - med Kari Aanonsen for Norges Forskningsråd

Research report

nov-2008 LMS: Blackboard vs. Moodle : en sammenlikning med hovedvekt på funksjonalitet for Høgskolen i Buskerud Research report
mai-2011 Distribusjon/publisering av fri programvare : noen erfaringer med et slikt prosjekt Research report
feb-2012 Persistens av objekter : forskjellige måter å lagre objekter på : med eksempler i C# Research report
nov-2012 Hendelsesorientert programmering med Visual Basic : kompendium Working paper
nov-2012 Praktisk database-administrasjon med persistens av objektorienterte systemer : kompendium Working paper
nov-2012 Hendelsesorientert programmering med Visual Basic : oppgavesamling Working paper
mai-2013 Objektorientert analyse og design med UML Working paper
sep-2013 Statistikk og SPSS for enkle undersøkelser Working paper
jun-2014 Grunnleggende begreper med relevans for informasjonsteknologi Working paper
nov-2014 Objektorientert programmering av datastukturer og grensesnitt (Java) Working paper

Alle publikasjonene er «peer reviewed».

Som førstelektor har jeg konsentrert meg mest mulig om undervisning til fortrengsel av forskning. Mine publikasjoner er følgelig i stor grad lærebøker for kurs ved høyskolen som jeg har undervist. Bøkene er nå i bruk av kolleger.

Erfaring fra frivillige organisasjoner

Styremedlem, klubbleder for YS og hovedtillitsvalgt ved NKI. Kurs for tillitsvalgte. Plasstillitsvalgt for Forskerforbundet.

Leder i Norges Speiderforbund i 20 år. Har tatt mange lederkurs, inkludert forbundets høyeste kurs (”Gillwell-kurset”). Har hatt mange tillitsverv og jevnlig selv holdt lederkurs for organisasjonen. Har mottatt forbundets æresbevisning ”Æres-kniven”.

Kasserer og styremedlem i Norsk Veteranskibsklub.

Fritidsaktiviteter nå

Aktiv i vedlikeholdet av den hundre år gamle slepebåten DS "Styrbjørn".

Veiledning av matematikk ved Rosenvilde videregående skole (ukentlig 2 1/2 time).